รวมบทความกฎหมาย                    


******
ความรู้กฎหมายทั่วไป โดย ศิวาพร คารวนันท์ คลิกที่นี่

******
ความรู้เกี่ยวกับผู้บริโภค บทความและคำวินิจฉัยศาลอุทธรณ์
คลิกที่นี่


*******

ความรู้เกี่ยวกับ AEC ประชาคมอาเซียน
คลิกที่นี่


********
สิทธิของผู้บริโภค เมื่อสินค้าไม่ปลอดภัย
โดย สราวุธ เบญจกุล (รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม)

อ่านต่อ....

*******
กฎหมายปกครองกับรัฐประศาสนศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ นเรศร์ เกษะประกร อ่านต่อ....


******
บทความเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ความเป็นมาและรูปแบบอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างคดีจากต่างประเทศ
Source : Eleventh United Nation Congress On Crime Prevention and Criminal Justice

Bangkok, 18-25 April 2005
Workshop 6: Measures to Combat Computer-related Crime
Background paper ( Distr.: general on 14 March 2005 ) อ่านต่อ....


******
การลงโทษข้าราชการกับการปรับใช้บทบัญญัติของกฎหมายที่ออกมาภายหลังและ
มีบทลงโทษเบากว่า กรณีศึกษาของระบบฝรั่งเศส

โดย ดร.บุบผา อัครพิมาน (พนักงานคดีปกครอง 7ว ศูนย์ศึกษากฎหมายปกครอง
ระหว่างประเทศ สำนักวิชาการและความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานศาลปกครอง)
อ่านต่อ....


******
การเพิกถอนรัฐกฤษฎีกาที่ออกโดยผ่านกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โดย วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 อ่านต่อ....


******
การเวนคืนที่ดินกับการกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน
โดย วรรณพร เตือนวีระเดช (พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ) อ่านต่อ....


******
จริยธรรมกับการประกอบวิชาชีพแพทย์
โดย นิรัญ อินดร (พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ) อ่านต่อ....


******
ปัญหาความชอบธรรมทางกฎหมายของ "คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน"
โดย ศ.สุรพล นิติไกรพจน์ (ศาสตราจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) อ่านต่อ....


******
ฝ่ายปกครองไม่อาจบังคับให้ข้าราชการไม่ต้องทำงาน
โดย วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 อ่านต่อ....


******
เพิกถอนคำสั่งทางปกครองอย่างไร ให้ชอบด้วยกฎหมาย
โดย ปารวี พิสิฐเสนากุล (พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ) อ่านต่อ....


******
สิทธิของผู้ให้เช่าในการยื่นคำร้องขอให้หน่วยงานของรัฐกระทำการ
โดย ณัฐพล ลือสิงหนาท ((พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ) อ่านต่อ....


******
หลักพื้นฐานบางประการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคำพิพากษาศาลต่างประเทศ
โดย ยงยุทธ อนุกูล (ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากฎหมายปกครองเปรียบเทียบ สำนักงานศาลปกครอง)
อ่านต่อ....


******
วิเคราะห์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 32/2543 เรื่อง เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญตาม
มาตรา 266
และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
โดย ศาสตรา โตอ่อน (อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต) อ่านต่อ....


******
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 16/2545 เรื่อง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 198 กรณีพระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
มาตรา 26 (10) มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ   (ทนายพิการเป็นปอลิโอต้องการเข้าสมัครสอบเพื่อ
คัดเลือกเป็นข้าราชการตุลาการ)   
อ่านต่อ....


******
ประสบการณ์ในการสร้างรูปแบบการพิจารณาพิเศษสำหรับคดีที่เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม :
กรณีศึกษาสภาแห่งรัฐกรีซ
ผู้เรียบเรียง : นายเจษฎา พรไชยา (พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ) อ่านต่อ....******

                                                        กลับหน้าแรก                อ่านต่อหน้าถัดไป......

บทความกฎหมายจากนักกฎหมาย และอาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมาย
เผยแพร่เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ศึกษากฎหมาย
       ผู้ที่ประสงค์เผยแพร่บทความหรือความรู้กฎหมาย 
เชิญส่งบทความได้ที่ e-mail:altlimited@yahoo.com