รูปภาพของadmin advanced law
ระวังนะ จอดรถโดยติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ รถสูญหาย ประกันไม่จ่ายให้นะจ๊ะ
โดย admin advanced law - จันทร์, 3 เมษายน 2023, 03:21PM
 
ระวังนะ จอดรถโดยติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ รถสูญหาย ประกันไม่จ่ายให้นะจ๊ะ
-

กฎหมายเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย มีการกำหนดข้อยกเว้นว่า ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในความวินาศภัยที่เกิดขึ้นเพราะความทุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ (ตามมาตรา 879 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)

มาตรา 879 "ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในเมื่อความวินาศภัยหรือเหตุอื่นซึ่งได้ระบุไว้ในสัญญานั้นได้เกิดขึ้นเพราะความทุจริต หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์

ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในความวินาศภัยอันเป็นผลโดยตรงมาแต่ความไม่สมประกอบในเนื้อแห่งวัตถุที่เอาประกันภัย เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น"

มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1305/2559 ได้วินิจฉัยตัดสินไว้ว่า "พฤติกรรมของโจทก์ที่จอดรถโดยติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้แล้วลงจากรถไปซื้อของ เป็นการขาดความระมัดระวังในการใช้ทรัพย์ หากโจทก์ใช้ความระมัดระวังตามสมควรโดยดับเครื่องยนต์และล็อคประตูรถยนต์ให้เรียบร้อยแล้ว เชื่อว่าคนร้ายไม่สามารถลักรถยนต์ของโจทก์ไปได้โดยง่าย เหตุที่คนร้ายลักรถยนต์ที่จำเลยรับประกันภัยไว้เกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของโจทก์ซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย จำเลยในฐานะผู้รับประกันภัยจึงไม่ต้องรับผิดในความสูญหายของรถยนต์ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 897 วรรคหนึ่ง"

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาว่าพฤติการณ์อย่างใดเป็นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ต้องอาศัยข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ประกอบเป็นเรื่องๆ ไป ไม่ใช่ว่าการติดเครื่องรถไว้ในขณะลงไปซื้อของจะเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายร้ายทุกกรณีแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็แล้วแต่ หากจะลงไปซื้อของก็ควรจอดรถดับเครื่องยนต์ล็อคประตูให้เรียบร้อยจะเป็นการดีที่สุดนะจ๊ะ

-
ความรู้กฎหมาย โดย อ.เกด ศิวาพร
-ติวเตอร์ประจำสถาบันสอนเสริมกฎหมาย Advanced Law
-ติวกฎหมาย ป.ตรี ติวเนติฯ ติวทนายความ
-ติวส่วนตัว (PRIVATE TUTOR) , ติวกลุ่มเล็ก
-สถาบันติวกฎหมายแห่งเดียวที่มีการรับรองผลจนสอบผ่านหลักสูตรกฎหมายทุกหลักสูตร
-ติดต่อสอบถาม/ขอคำแนะนำการเรียนกฎหมายได้ฟรีที่
Email : lawyer_ram@hotmail.com
Website : www.advancedlaw9.com
Facebook : สถาบันสอนเสริมกฎหมาย Advanced Law