รูปภาพของadmin advanced law
กฎหมายลิขสิทธิ์ มีอายุการคุ้มครองงานกี่ปี ??
โดย admin advanced law - พุธ, 18 เมษายน 2018, 11:21AM
 

อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์

โดยทั่วไปการคุ้มครองลิขสิทธิ์จะมีผลเกิดขึ้นโดยทันทีที่มีการสร้างสรรค์ผลงาน โดยความคุ้มครองนี้จะมีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และจะคุ้มครองต่อไปอีก 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต แต่มีงานบางประเภทที่มีอายุการคุ้มครองที่แตกต่างกัน ดังนั้น อายุการคุ้มครองสามารถแยกได้โดยสรุป ดังนี้

1.อายุลิขสิทธิ์ทั่วไป

 คือ ตลอดอายุผู้สร้างสรรค์ และต่อไปอีก 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย

2.อายุลิขสิทธิ์กรณีมีผู้สร้างสรรค์ร่วม

 ให้นับตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายที่ถึงแก่ความตาย และต่อไปอีก 50 ปีนับแต่นั้นกรณีที่ผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนมีการโฆษณางาน อายุลิขสิทธิ์คือ 50 ปี นับแต่มีการโฆษณางานครั้งแรก

3.อายุลิขสิทธิ์กรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล

คือ 50 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานขึ้น และถ้าระหว่างระยะเวลาดังกล่าวได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์มีอายุ 50 ปี นับแต่ได้มีการโฆษณางานครั้งแรก

4.อายุลิขสิทธิ์ของงานที่ผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์

 คือ 50 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งาน แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอยู่ต่อไปอีก 50 ปี นับแต่โฆษณางานครั้งแรก

5.อายุลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ

 คือ 50 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอยู่ต่อไปอีก 50 ปี นับแต่โฆษณางานครั้งแรก

6.อายุลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์

 คือ 25 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอยู่ต่อไปอีก 25 ปี นับแต่โฆษณางานครั้งแรก

7.อายุลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้าง หรือตามคำสั่ง หรือในความควบคุม

 คือ นับแต่ได้สร้างสรรค์งาน แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอยู่ต่อไปอีก 50 ปี นับแต่โฆษณางานครั้งแรก

-

ความรู้กฎหมาย โดย อ.เกด ศิวาพร

-ติวเตอร์ประจำสถาบันสอนเสริมกฎหมาย Advanced Law

-ติวกฎหมาย ป.ตรี ติวเนติฯ ติวทนายความ

-ติวส่วนตัว (PRIVATE TUTOR) , ติวกลุ่มเล็ก

-สถาบันติวกฎหมายแห่งเดียวที่มีการรับรองผลจนสอบผ่านหลักสูตรกฎหมายทุกหลักสูตร

-ติดต่อสอบถาม/ขอคำแนะนำการเรียนกฎหมายได้ฟรีที่ Line: 0813404020

Email : lawyer_ram@hotmail.com

Website : www.law-webservice.com

Facebook : สถาบันสอนเสริมกฎหมาย Advanced Law