รูปภาพของadmin advanced law
การเรียนเนติฯ ให้ประสบความสำเร็จ
โดย admin advanced law - เสาร์, 7 กรกฎาคม 2012, 09:31AM
 

 การเรียนการสอนในระดับชั้นเนติบัณฑิตยสภา จะมีความเข้มข้นในด้านเนื้อหาและ

การปรับใช้กฎหมายที่มากกว่าการเรียนการสอนในระดับชั้นปริญญาตรี เนื่องจากการเรียนใน

ชั้นปริญญาตรีนั้นจะเป็นการสอนให้นักศึกษารู้และเข้าใจในตัวบทกฎหมายแต่ละเรื่องว่า

หลักเกณฑ์และความหมายของแต่ละบทมาตรา มีความหมายว่าอย่างไร นำไปใช้บังคับในกรณีใด

ด้วยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์อย่างไร เมื่อนักศึกษารู้และเข้าใจเนื้อหาของกฎหมายกันมาแล้วในการ

เรียนชั้นปริญญาตรี ต่อมาก็พัฒนามาเป็นการเรียนในระดับชั้นเนติบัณฑิต ซึ่งในการเรียนกฎหมาย

ในชั้นนี้ จะเน้นเรื่องขอการวินิจฉัยข้อเท็จจริงและปรับบทกฎหมายและนำกฎหมายไปบังคับใช้

กับกรณีต่างๆ ซึ่งหากนักศึกษามีความรู้พื้นฐานในระดับปริญญาตรีค่อนข้างดีก็จะง่ายสำหรับการ

เรียนเนติฯ แต่หากนักศึกษาที่จบปริญญาตรีมานาน อาจต้องทบทวนความรู้พื้นฐานกฎหมายเพิ่ม

เติมให้มากขึ้น

 สำหรับการเรียนเนติฯ ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคน ผู้ที่มีเวลาว่างก็สามารถเข้า

เรียนได้ด้วยตนเองที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาหรือไม่มีโอกาสได้มาเรียน

ด้วยตัวเอง ก็ต้องอาศัยการอ่านหนังสือหรืออ่านคำบรรยายของสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ

ในที่นี้ ขอแนะนำแนวทางในการเรียนเนติฯ ในส่วนที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้อง

การประสบความสำเร็จในการศึกษา คือ

 1.ตัวบทกฎหมาย เป็นหัวใจและเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ต้องจำหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อยกเว้น

ในมาตราสำคัญได้ทั้งหมด ด้วยการท่องจำให้ขึ้นใจ จดจำตัวเลจมาตราได้ก็จะเป็นผลดีมากขึ้น

 2.ต้องเข้าใจเนื้อหาและความหมายของมาตราที่สำคัญนั้นๆ ได้ ด้วยการอ่านตำราหรือ

คำบรรยายเนติฯ ประกอบกับการศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกาที่วางบรรทัดฐานเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยว

ข้องกับหลักกฎหมายนั้นๆ

 3.เมื่อจำตัวบทได้ เข้าใจกฎหมายแล้ว ก็ต้องฝึกทำแบบฝึกหัดหรือข้อสอบเก่า ที่เกี่ยว

ข้องกับเรื่องนั้นๆ ฝึกทำได้มากเท่าไรก็จะทำให้มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญในการจับประเด็น การคิด

การตอบได้อย่างดี

 4.ต้องมีวินัยในการอ่านหนังสือ การทบทวนบทเรียน และการท่องจำตัวบทกฎหมาย ซึ่ง

การมีวินัยนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการเรียน เพราะความสำเร็จย่อมไม่มีทางได้มาด้วยความ

ง่ายดาย แต่จะได้มาก็ด้วยความพากเพียร อุตสาหะของผู้เรียนเท่านั้น