รูปภาพของadmin advanced law
ขี่รถจักรยานยนต์มายังจุดนัดหมาย แล้วลงมาส่งมอบยาเสพติด ศาลริบรถจักรยานยนต์ได้หรือไม่
โดย admin advanced law - พฤหัสบดี, 21 สิงหาคม 2014, 01:49PM
 
คำตอบ ริบไม่ได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5698/2555

รถจักรยานยนต์ของกลาง ทางนำสืบของโจทก์ไม่ปรากฏว่าจำเลยนำรถจักรยานยนต์ของกลางมาใช้เป็นยานพาหนะสำหรับการมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามที่โจทก์ฟ้องอย่างไร และเจ้าพนักงานตำรวจไม่ได้ค้นพบเมทแอมเฟตามีนของกลางที่รถจักรยานยนต์ของกลาง ดังนั้น รถจักรยานยนต์จึงเป็นเพียงยานพาหนะที่จำเลยใช้เดินทางมายังที่เกิดเหตุไม่ใช่เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ หรือวัตถุอื่นซึ่งได้ใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษฯ มาตรา 102 และไม่ใช่ทรัพย์สินที่กฎหมายบัญญัติว่า ผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยได้กระทำความผิดตาม ป.อ. มาตรา 32, 33 (2) จึงยังไม่อาจริบได้


คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2528/2555

ก. ลงจากรถจักรยานยนต์ของกลางที่จำเลยขับมากระชากกระเป๋าสะพายของผู้เสียหายแล้ววิ่งกลับไปขึ้นรถของกลางเพื่อหลบหนีรถของกลางจึงเป็นเพียงยานพาหนะที่จำเลยกับพวกมีเจตนาใช้เดินทางไปและกลับจากการกระทำความผิดเพื่อให้พ้นการจับกุมโดยสะดวกและรวดเร็วเท่านั้น ไม่ได้ใช้รถของกลางเป็นยานพาหนะในการกระทำความผิดโดยตรง จึงมิใช่ทรัพย์สินอันพึงริบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 (1)


คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7479/2552

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองใช้รถจักรยานยนต์ของกลางเป็นยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิด หรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุม ไม่มีรายละเอียดว่า ได้ใช้รถจักรยานยนต์ในการกระทำผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ในลักษณะใด เพราะความผิดฐานนี้สามารถเป็นความผิดโดยสมบูรณ์ได้โดยไม่จำต้องใช้รถจักรยานยนต์ด้วยเสมอไป การบรรยายฟ้องของโจทก์จึงเป็นการบรรยายฟ้องเพื่อให้ครบองค์ประกอบตาม ป.อ. มาตรา 336 ทวิ ที่ใช้เฉพาะในการเพิ่มโทษจำเลยทั้งสองเท่านั้น ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลมีอำนาจริบรถจักรยานยนต์ได้ตามมาตรา 33 (1)