รูปภาพของadmin advanced law
ทำละเมิดต่อผู้เยาว์ ถือว่าทำละเมิดต่อบิดามารดาของผู้เยาว์ด้วยหรือไม่
โดย admin advanced law - พุธ, 10 กรกฎาคม 2013, 06:05PM
 
ฎีกาที่ 6232/2554

โจทก์เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กชาย อ.จึงมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู
ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการดูแลรักษาพยาบาลเด็กชาย อ. ซึ่งเป็นบุตรผู้เยาว์ เมื่อเด็กชาย อ.
ถูกกระทำละเมิด โจทก์ย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้กระทำละเมิดรับผิดชดใช้ค่าเสียหายได้
โดยตรง ค่าใช้จ่ายอันเป็นค่าเดินทางไปดูแลอาการเด็กชาย อ. เป็นค่าใช้จ่ายที่โจทก์
ต้องเสียไปอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 444 วรรคหนึ่ง