รูปภาพของadmin advanced law
การทำคลอดผิดพลาด แพทย์ต้องรับผิดฐานละเมิด หรือไม่
โดย admin advanced law - พุธ, 10 กรกฎาคม 2013, 05:59PM
 
ฎีกาที่ 3749/2554
การประเมินสถานการณ์ทำคลอดให้โจทก์ของ ส. แพทย์เวร
ผิดพลาดซึ่งโจทก์ไม่สามารถคลอดเองโดยธรรมชาติ ส. ได้ทำคลอด
โดยใช้เครื่องดูดสุญญากาศถึง 2 ครั้ง แต่ก็ไม่สามารถคลอดทารกออกมา
ได้ เป็นเหตุให้ทารกตกอยู่ในภาวะเครียดและถ่ายขี้เทาปนออกมาใน
น้ำครั่งจนสำลักน้ำคร่ำ ปอดแตกและสมองขาดออกซิเจนถึงแก่ความตาย
ในเวลาต่อมา ประกอบกับโจทก์อยู่ในสภาพที่พร้อมจะคลอดทารก
แต่ต้องรอการทำคลอดเป็นเวลานานกว่า 12 ชั่วโมง โดยไม่ได้รับ
การดูแลเท่าที่ควร เมื่อแพทย์และพยาบาลเริ่มทำการคลอดให้โจทก์ด้วย
วิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าการให้คลอดเองโดยธรรมชาติและต่อมาโดยใช้
เครื่องดูดสุญญากาศดูดทารก ก็ไม่อาจนำทารกออกมาได้ จนต้องใช้วิธี
ผ่าตัดนำทารกออกมาและถึงแก่ความตายในที่สุด ทั้ง ๆ ที่ก่อนคลอด
สุขภาพโจทก์และทารกอยู่ในสภาพปกติเช่นนี้ ต้องถือว่าการตายของ
ทารกมีผลสืบเนื่องมาจากการดำเนินการทำคลอดที่ล่าช้าเนิ่นนานเกินไป
และการเลือกใช้วิธีทำคลอดที่ไม่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของ
โจทก์อย่างทันท่วงที จึงเป็นการไม่ใช้ความละเอียดรอบคอบถี่ถ้วน
และความระมัดระวังตามปกติวิสัยของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์และ
พยาบาลอย่างเพียงพอ นับเป็นความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่
ในสังกัดของจำเลย จำเลยต้องรับผิดชอบ