รูปภาพของadmin advanced law
คำมั่นจะให้เช่า มีผลบังคับได้ตามกฎหมายหรือไม่
โดย admin advanced law - จันทร์, 24 มิถุนายน 2013, 04:09PM
 
คำมั่นจะให้เช่า มีผลบังคับได้ตามกฎหมายหรือไม่ สับสน

คำมั่นจะให้เช่า จะผูกพันผู้ให้เช่าตลอดไปหรือไม่ แปลกใจ

คำมั่นจะให้เช่า ตกลงถอนคำมั่นกันได้หรือไม่ ช่างคิด

สัญญาเช่า ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับเจ้าพนักงาน คำมั่นจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนด้วยหรือไม่ เศร้า

ว่าด้วยเรื่องคำมั่นจะให้เช่านั้น คำมั่นจะให้เช่า ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะเหมือนเรื่องคำมั่นจะซื้อขาย
แต่คำพิพากษาศาลฎีกาก็ยอมรับว่าการเช่าทรัพย์ ก็มีคำมั่นได้

ดังนั้น ทุกคำถาม มีคำตอบอยู่ใน ฎีกาที่ 3078-3079/2552

แม้คำมั่นจะให้เช่าจะผูกพันผู้ให้เช่าในอันที่ต้องยอมให้ผู้เช่าได้เช่าทรัพย์สินต่อไปอีก
และผู้ให้เช่าไม่อาจถอนคำมั่นนั้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ก็ตาม แต่ก็มิได้ห้ามคู่สัญญา
ในอันที่จะตกลงกันยกเลิกคำมั่นนั้นเสียได้ ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์กับจำเลยตกลงยกเลิก
ข้อความในสัญญาเช่าต่างตอบแทนเกี่ยวกับคำมั่นนั้นเสียแล้ว คำมั่นดังกล่าวย่อมสิ้นผลไป
โจทก์ย่อมไม่อาจบังคับให้จำเลยทำสัญญาเช่าต่อไปภายหลังครบกำหนดเวลาเช่าได้อีก อีกทั้ง
การตกลงกันยกเลิกคำมั่นดังกล่าวก็หาใช่การที่จำเลยถอนคำมั่นเพียงฝ่ายเดียวอันจะเป็นการต้องห้าม
ชัดแจ้งโดยกฎหมายและเป็นโมฆะกรรมดังที่โจทก์กล่าวอ้างในฎีกาไม่
แม้สัญญาเช่าที่ดินพิพาทจะได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วก็ตาม
แต่ข้อความในสัญญาเช่าต่างตอบแทน ข้อ 3 ท้ายสัญญาเช่าเป็นคำมั่นที่จำเลยให้โอกาสแก่โจทก์ในอันที่จะ
ต่อสัญญาเช่าได้อีกเท่านั้น จึงเป็นเพียงข้อตกลงที่แยกต่างหากนอกเหนือจากสัญญาเช่าได้ และคำมั่นจะให้เช่านั้น
ก็ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดที่ระบุให้ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย เพียงแต่มีหลักฐานเป็นหนังสือ
อย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดเป็นสำคัญก็มีผลใช้บังคับได้แล้ว ดังนั้นเมื่อคำมั่นจะให้เช่า
ไม่จำต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เช่นกัน บันทึกข้อตกลงดังกล่าวย่อมมีผลผูกพันโจทก์