รูปภาพของadmin advanced law
จ้างก่อสร้าง, จ้างว่าความ ไม่ได้ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกันไว้ จะฟ้องคดีได้หรือไม่?
โดย admin advanced law - พุธ, 24 เมษายน 2013, 09:45PM
 
จ้างก่อสร้าง, จ้างว่าความ, จ้างทำของ ไม่ได้ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกันไว้ จะฟ้องคดีได้หรือไม่?
-
ว่าจ้างให้ทำการก่อสร้าง หรือการจ้างว่าความ ล้วนแต่เป็นสัญญาจ้างทำของ ซึ่งกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ
จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ ดังนั้น สัญญาจ้างทำของ จึงไม่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ก็ฟ้องร้องบังคับคดีกันได้
-
ฎีกาที่ 4687/2553

ข้อตกลงจ้างเหมาแก้ไขต่อเติมบ้านที่โจทก์ทำกับจำเลยที่ 1 เป็นสัญญาจ้างทำของ แม้ไม่ทำเป็นเอกสารก็สมบูรณ์
หาจำต้องทำเป็นหนังสือไม่ เมื่อโจทก์ตกลงกับจำเลยที่ 1 ด้วยวาจาที่จังหวัดนครสวรรค์ สัญญาย่อมเกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์
ทั้งตามฟ้องก็ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ โจทก์จึงต้องฟ้องจำเลยทั้งสองต่อศาลจังหวัดนครสวรรค์
ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 4 (1)