รูปภาพของadmin advanced law
กรณีศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 11029/2553 ผู้มีวิชาชีพต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าบุคคลทั่วไป
โดย admin advanced law - อังคาร, 25 เมษายน 2023, 08:55AM
 
กรณีศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 11029/2553 ผู้มีวิชาชีพต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าบุคคลทั่วไป
-
คำพิพากษาในคดีนี้ ธนาคารซึ่งหมายความรวมถึงพนักงานของธนาคารผู้ทําหน้าที่ตรวจรับเช็คและอนุมัติจ่ายเงินควรที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวัง และพิจารณา ด้วยความรอบคอบ ในคดีนี้มีการเบิกเงินจำนวนมากผิดปกติ พนักงานควรที่จะสงสัยถึงขนาดที่ และควรจะสอบถามเรือนจํากลางชลบุรี ผู้สั่งจ่าย เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นจึงถือได้ว่า ธนาคารมีส่วนผิด เป็นการผิดสัญญารับฝากเงินและเป็นละเมิด ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์
เป็นกรณีศึกษาคดีหนึ่งที่ผู้มีวิชาชีพต้องระมัดระวังในการทำงาน ในคดีทางการแพทย์หลายคดี แพทย์ผู้ทำการรักษาหากประมาทเลินเล่อในการทำงาน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ เช่น การซักประวัติผู้ป่วย การรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานแพทย์ หรือการเข้าตรวจอาการผู้ป่วยโดยตรง เป็นต้น
-
คำพิพากษาฎีกาที่ 11029/2553
จําเลยที่ 1 ทุจริตยักยอกเงินของโจทก์โดยเพิ่มเติมจํานวนตัวเลขและตัวหนังสือในเช็คเงินสดที่เรือนจํากลางชลบุรีสั่งจ่ายในนามของจําเลยที่ 1 เพื่อให้ จําเลยที่ 1 นําไปเบิกถอนเงินมาจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ แต่จําเลยที่ 1 ใช้เช็คขอเบิกเงินสดถึง 15,558,406 บาท เป็นการใช้เช็คเบิกเงินสดที่มากผิดปกติ เช่นนี้ โดยหน้าที่ตามสัญญาฝากเงินตาม ป.พ.พ.มาตรา 659 วรรคสาม และตามระเบียบภายในของธนาคารจําเลยที่ 2 พนักงานผู้ทําหน้าที่ตรวจรับเช็คและอนุมัติจ่ายเงินควรที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวัง และพิจารณา ด้วยความรอบคอบ และควรที่จะสงสัยถึงขนาดที่ควรจะสอบถามเรือนจํากลางชลบุรี ผู้สั่งจ่าย ว่าได้ออกเช็คสั่งจ่ายเงินจํานวนมากดังกล่าวให้จําเลยที่ 1 มาเบิกเงินสดไปจริงหรือไม่ การที่ พนักงานของจําเลยที่ 2 ไม่ได้สอบถามผู้สั่งจ่าย และยอมจ่ายเงินตามที่ระบุในเช็คดังกล่าวไป ถือได้ว่าเป็นการละเว้นไม่กระทําการที่จะต้องกระทํา เป็นการผิดสัญญารับฝากเงินและเป็นละเมิดด้วย
-
ผู้หมายเหตุ
ดร.พิชัย โชติชัยพร (Notarial Services Attorney)
Tel./Line 0862310999
Advanced Legal Law Office
-
www.advancedlaw9.com
-