รูปภาพของadmin advanced law
ประมวลกฎหมายอาญาแก้ไขใหม่ : เกี่ยวกับอายุเด็กที่กระทำความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
โดย admin advanced law - จันทร์, 23 พฤษภาคม 2022, 12:31PM
 
ประมวลกฎหมายอาญาแก้ไขใหม่ : เกี่ยวกับอายุเด็กที่กระทำความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
-

เดิมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 73 กำหนดเกณฑ์อายุเด็กซึ่งไม่ต้องรับโทษแม้ได้กระทำ

การอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดไว้ที่อายุไม่เกิน 10 ปี แต่ปัจจุบันได้มีการปรับแก้กำหนดเกณฑ์อายุ

เด็กจากอายุไม่เกิน 10 ปี เป็น อายุไม่เกิน 12 ปี ทั้งนี้เหตุผลที่สนับสนุนการปรับแก้เกณฑ์อายุเด็กในครั้ง

นี้ก็เนื่องจากว่าข้อมูลทางการแพทย์พบว่าเด็กอายุ 12 ปีกับเด็กอายุ 10 ปี ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก

และเป็นช่วงอายุที่พัฒนาการด้านความคิด สติ ปัญญา จริยธรรม และความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ยังไม่เจริญ

เติบโตเต็มที่และยังไม่สามารถคาดการณ์ถึงผลที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของตนได้อย่างดีพอ และเด็ก

ในช่วงวัยนี้ก็ยังอยู่ในวัยการศึกษาระดับประถมศึกษา ไม่สมควรให้เข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีอาญาซึ่งมี

ขั้นตอนการดำเนินการบางประการที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล และอาจทำให้เด็กเรียนรู้วิธี

กระทำความผิดเพิ่มขึ้นจนนำไปสู่การกระทำความผิดซ้ำอีก จึงสมควรใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วย

การคุ้มครองเด็กเพื่อให้การสงเคราะห์และคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กอายุ 10 แต่ไม่เกิน 12 ปี

ได้รับผลดียิ่งขึ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญเพื่อให้เด็กกลับตัวเป็นคนดีและเป็น

ประชากรที่มีคุณภาพกลับคืนสู่สังคมได้ต่อไป

นอกจากนี้การแก้กฎหมายดังกล่าวยังสอดคล้องกับข้อเสนอแนะทั่วไป ฉบับที่ 10 (ค.ศ. 2007)

(General Comment No. 10 (2007) Children’s rights in juvenile justice) ที่ออกตามอนุสัญญา

ว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child - CRC) และประเทศไทยได้ตอบรับและ

ให้คำมั่นโดยสมัครใจที่จะปฏิบัติตามภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 2 (พ.ศ

.2559 ถึง พ.ศ. 2563) อีกด้วย

ประเด็นที่มีการแก้ไขตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 29)

พ.ศ. 2565 สรุปได้ดังนี้ คือ

1.ปรับแก้เกณฑ์อายุเด็กซึ่งกระทำความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ จากเดิมอายุไม่เกิน 10 ปี เป็น

อายุไม่เกิน 12 ปี (มาตรา 73 วรรคหนึ่ง)

2.ปรับแก้เกณฑ์อายุเด็กซึ่งกระทำความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ แต่ให้ศาลกำหนดเงื่อนไขเพื่อ

ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 74 จากเดิมอายุกว่า 10 ปีแต่ไม่เกิน 15 ปี เป็น อายุกว่า 12 ปีแต่

ไม่เกิน 15 ปี (มาตรา 74)
-
อ้างอิงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ.2565