รูปภาพของadmin advanced law
ประกาศ !! ถอน "กระท่อม" ออกจากการเป็นยาเสพติดประเภท 5
โดย admin advanced law - พฤหัสบดี, 12 สิงหาคม 2021, 11:26AM
 
ประกาศ !! ถอน "กระท่อม" ออกจากการเป็นยาเสพติดประเภท 5

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2564 ได้ประกาศยกเลิก "พืชกระท่อม" ออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 โดยกฎหมายจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 90 วันหลังประกาศในราชกิจจาฯ (ประกาศเมื่อ 26 พฤษภาคม 2564) จะมีผลเริ่มใช้บังคับในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2564 มีผลบังคับใช้แล้วพืชกระท่อม ก็จะไม่ถือว่าเป็นยาเสพติดอีกต่อไป

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แต่ในหลายประเทศมิได้กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษประกอบกับอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 และพิธีสารแก้ไขอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1972 มิได้กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากลและบริบทของสังคมไทยในบางพื้นที่ที่มีการบริโภคพืชกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน จึงสมควรยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ดังนั้น นับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ประชาชนทั่วไปสามารถปลูก บริโภคกระท่อมตามวิถีชาวบ้านได้ จะนำมาเคี้ยว นำมาต้มน้ำดื่มโดยไม่ผสมสารเสพติดอื่นใดย่อมทำได้ หรือจะซื้อจะขายใบกระท่อมภายในประเทศก็สามารถทำได้โดยไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไป

แต่หากมีการนำไปผสมสารเสพติดอื่นๆ ยังไงก็ยังเป็นความผิดอยู่ เช่น การนำน้ำกระท่อมไปผสมสารเสพติดอื่นที่มักเรียกกันว่าสูตรร 4 x 100 เป็นต้น
-
ความรู้กฎหมาย โดย อ.เกด ศิวาพร คารวนันท์