รูปภาพของadmin advanced law
ทำหนังสือให้ความยินยอมในการที่สามีไปค้ำประกันผู้อื่น ต้องรับผิดในฐานะหนี้ร่วมหรือไม่
โดย admin advanced law - ศุกร์, 21 สิงหาคม 2020, 02:25PM
 
ถาม - ภริยาทำหนังสือให้ความยินยอมในการทำนิติกรรมของสามี ที่สามีไปทำสัญญาค้ำประกันหนี้เงินกู้ให้กับ ล. หากสามีถูกฟ้องให้รับผิดชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกัน ภริยาจะต้องร่วมรับผิดในฐานะหนี้ร่วมตาม ป.พ.พ.มาตรา 1490 (4) ด้วยหรือไม่

ตอบ - ไม่เป็นหนี้ร่วม จึงไม่ต้องรับผิดตาม ป.พ.พ.มาตรา 1490 (4)

ฎีกาที่ 8820/2561 (ประชุมใหญ่ครั้งที่ 25/2561)

การที่จำเลยที่ 2 คู่สมรสทำหนังสือให้ความยินยอมในการทำนิติกรรมของ ส. สามี ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ เห็นว่า ส. ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 ไม่ใช่นิติกรรมที่จำต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรส เมื่อจำเลยที่ 2 ให้ความยินยอมไว้เป็นการทั่วไป จึงเป็นการแสดงเจตนารับรู้และไม่คัดค้านที่ ส. สามีไปทำนิติกรรม จึงมิใช่เป็นการให้สัตยาบันของคู่สมรสตาม ป.พ.พ. มาตรา 1490 (4)