รูปภาพของadmin advanced law
มาไถ่ทรัพย์ที่ขายฝากคืนในวันสุดท้ายและหมดเวลาราชการแล้ว จะไถ่ทรัพย์คืนได้หรือไม่?
โดย admin advanced law - จันทร์, 17 ธันวาคม 2018, 12:34PM
 

หากนำเงินมาไถ่ทรัพย์คืนในวันสุดท้ายตอนเวลา 18.00 น.ผู้รับไถ่อ้างว่ามาไถ่คืน
เมื่อพ้นกำหนดเพราะหมดเวลาราชการแล้ว ไม่รับไถ่ ข้ออ้างเช่นนี้ฟังขึ้นหรือไม่
-
ตอบ ข้ออ้างฟังไม่ขึ้น
(คำตอบอยู่ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 19332/2556)
-
ฎีกาที่ 19332/2556 โจทก์ใช้สิทธิไถ่ที่ดินจากจำเลยเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554
อันเป็นวันครบกำหนดเวลาไถ่ที่ดินซึ่งขายฝาก โดยนำเงินสินไถ่เพื่อไปชำระ
ให้แก่จำเลยที่บ้าน แต่จำเลยบ่ายเบี่ยงอ้างว่าหมดเวลาราชการแล้ว การกระทำ
ของโจทก์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิไถ่ที่ดินซึ่งขายฝากต่อจำเลยภายในเวลา
ที่กำหนดไว้ในสัญญาขายฝากโดยชอบตาม ป.พ.พ. มาตรา 492 ประกอบมาตรา 498 แล้ว
จำเลยต้องรับการไถ่ แม้โจทก์ใช้สิทธิไถ่ที่ดินนั้นในเวลา 18 นาฬิกา ซึ่งล่วงพ้นเวลาราชการ
แล้ว และไม่สามารถจดทะเบียนการไถ่ขายฝากที่ดินในวันดังกล่าวได้ก็ตาม แต่การ
จดทะเบียนไถ่ทรัพย์ซึ่งขายฝาก กฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในกำหนดเวลาไถ่ทรัพย์คืน เมื่อโจทก์ใช้สิทธิไถ่ทรัพย์สินซึ่งขายฝากนั้นต่อจำเลย
ภายในกำหนดเวลาไถ่ตามสัญญาขายฝากโดยชอบแล้ว จึงมีผลผูกพันใช้ยันได้ระหว่าง
โจทก์กับจำเลย โจทก์ย่อมมีสิทธิไถ่ที่ดินซึ่งขายฝากได้