รูปภาพของadmin advanced law
ว่าด้วยเรื่องฟ้องเท็จในคดีแพ่ง
โดย admin advanced law - จันทร์, 17 ธันวาคม 2018, 12:33PM
 
ฟ้องเท็จในคดีแพ่ง เป็นความผิดหรือไม่
-
ตอบ ไม่เป็นความผิด เพราะไม่มีกฎหมายใดบัญญัติว่าเป็นความผิด
-
ฟ้องเท็จในคดีแพ่งจะเป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานหรือไม่
-
ตอบ ไม่เป็นความผิด
-
(ฎีกาที่ 1274/2513) การเอาความเท็จมาฟ้องในคดีแพ่งหรือการที่จำเลยในคดีแพ่งยื่นคำให้การเป็นเท็จไม่เป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 เพราะมิได้เป็นการแจ้งความต่อเจ้าพนักงาน.และการที่โจทก์หรือจำเลยในคดีแพ่งแถลงให้ศาลจดข้อความอันเป็นเท็จลงในสำนวนคดีแพ่งโดยมิได้มีวัตถุประสงค์จะใช้ข้อความนั้นเป็นพยานหลักฐานก็หาเป็นความผิดฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 267 ไม่
-
ฟ้องเท็จในคดีแพ่งไม่เป็นความผิดอาญา แต่อาจผิดเบิกความเท็จได้ใช่หรือไม่
-
ตอบ ใช่ แม้ไม่ผิดฟ้องเท็จ แต่เมื่อเบิกความในฐานะพยานยืนยันข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จนั้นก็มีความผิดฐานเบิกความเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 วรรคหนึ่ง
-
(ฎีกาที่ 8691/2550) ความเท็จที่จะถือว่าเป็นข้อสำคัญในคดีต้องเป็นความเท็จที่อาจทำให้คู่ความต้องแพ้ชนะกันในประเด็นแห่งคดี คดีแพ่งมีประเด็นข้อพิพาทว่าจำเลยทำสัญญาค้ำประกันต่อโจทก์ร่วมหรือไม่ การที่จำเลยเบิกความว่าจำเลยไม่ได้ลงลายมือชื่อในสัญญาค้ำประกัน และลายมือชื่อผู้ค้ำประกันตามสัญญาดังกล่าวไม่ใช่ลายมือชื่อของจำเลยนั้น ย่อมเป็นการเบิกความเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทอันเป็นข้อแพ้ชนะคดีกรณีจึงเป็นข้อสำคัญในคดี เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าคำเบิกความนั้นเป็นเท็จ ดังนี้การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานเบิกความเท็จตาม ป.อ. มาตรา 177 วรรคแรก