รูปภาพของadmin advanced law
"เสียง" สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า ได้แล้วจ้า!!
โดย admin advanced law - ศุกร์, 14 ธันวาคม 2018, 01:17PM
 
"เสียง" สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า ได้แล้วจ้า!!
-
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายใหม่ โดยเพิ่ม "เสียง"
ให้เป็น "เครื่องหมาย" ด้วยเช่นกัน ดังนั้น จึงสามารถนำเสียง มาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

เสียง (sound mark) คือ เสียงที่สามารถบ่งเฉพาะให้นึกถึงสินค้าได้ เช่น เสียงดนตรีของรถขายไอศกรีมวอลล์ ทำให้ผู้บริโภคนึกถึงไอศกรีมดังกล่าวไม่ใช่ไอศกรีมอื่น

เสียงเป็นเครื่องหมายที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตา แต่ใช้เสียงเป็นสื่อในการสังเกตจดจำและแยกความแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าเสียงของบุคคลอื่นรวมทั้งแตกต่างจากเครื่องหมายคำและรูปในแบบดั้งเดิม ซึ่งนิยมใช้ในธุรกิจทางด้านการโฆษณา รายการทางโทรทัศน์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ธุรกิจการค้าต่าง ๆ การจำหน่ายสินค้าไอศกรีม เป็นต้น