รูปภาพของadmin advanced law
คอยดูต้นทางให้พรรคพวกส่งยาบ้าให้ลูกค้า ผิดฐานเป็นตัวการหรือแค่ผู้สนับสนุน ?
โดย admin advanced law - ศุกร์, 14 ธันวาคม 2018, 01:12PM
 
คอยดูต้นทางให้พรรคพวกส่งยาบ้าให้ลูกค้า ผิดฐานเป็นตัวการหรือแค่ผู้สนับสนุน ?
-
ตอบ การร่วมกระทำความผิดโดยการแบ่งหน้าที่กันทำ ถือเป็นตัวการร่วมกระทำความผิดด้วยเช่นกัน
-
ฎีกาที่ 5270/2560
จำเลยที่ 2 ขับรถจักรยานยนต์นำหน้าคอยดูต้นทางให้จำเลยที่ 1 ขับรถกระบะนำเมทแอมเฟตามีนไปส่งลูกค้า แม้เมทแอมเฟตามีนไม่ได้อยู่กับจำเลยที่ 2 ก็เป็นเรื่องข้อจำกัดทางกายภาพที่ต้องแบ่งหน้าที่กัน เมื่อจำเลยที่ 2 รู้ว่าจำเลยที่ 1 ขับรถนำเมทแอมเฟตามีนไปส่งแล้วร่วมมือช่วยเหลือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลำเลียงเมทแอมเฟตามีนไปส่งลูกค้าให้สำเร็จและได้รับผลประโยชน์ตอบแทน จำเลยที่ 2 จึงเป็นตัวการร่วมกับจำเลยที่ 1 มิใช่เป็นเพียงผู้สนับสนุน
-
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 "ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น"

คำว่า “ผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกัน” หมายถึง ความผิดนั้นต้องมีการกระทำร่วมกัน และมีเจตนาร่วมกันด้วย ไม่ใช่ต่างคนต่างกระทำ

"ร่วมกระทำ" หมายถึง ต้องร่วมแรงร่วมใจกระทำ, ร่วมด้วยช่วยกัน(มีเจตนาที่จะกระทำด้วยกัน) เช่น การแบ่งหน้าที่กันทำ, การอยู่ร่วมในที่เกิดเหตุในลักษณะที่สามารถช่วยเหลือกันได้, คอยดูต้นทางให้, คอยรับส่งผู้กระทำผิด เป็นต้น