รูปภาพของadmin advanced law
การละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์
โดย admin advanced law - ศุกร์, 14 ธันวาคม 2018, 01:09PM
 
การละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
-
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ พ.ศ.2537 มาตรา 28/1 กำหนดว่า "การทำซ้ำโดยการบันทึกเสียงหรือภาพหรือทั้งเสียงและภาพจากภาพยนตร์อันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ในโรงภาพยนตร์ตามกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 15(5) ในระหว่างการฉายในโรงภาพยนตร์ ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และมิให้นำมาตรา 32 วรรคสอง (2) มาใช้บังคับ"
หลักเกณฑ์การกระทำความฐานละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ตามกฎหมายดังกล่าว คือ
1.ต้องเป็นการทำซ้ำโดยการบันทึกเสียงหรือภาพหรือทั้งเสียงและภาพจากภาพยนตร์อันมีลิขสิทธิ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต
2.ต้องเป็นการกระทำในโรงภาพยนตร์
3.ต้องเป็นการกระทำในระหว่างการฉายในโรงภาพยนตร์ด้วย
การละเมิดลิขสิทธิ์ ดังกล่าวไม่สามารถอ้างข้อยกเว้นว่าใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนิทเพื่อให้พ้นความผิดได้
อัตราโทษสำหรับความผิดนี้ คือ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 69/1)