รูปภาพของadmin advanced law
ไม่ได้เป็นทนายความ ไม่ควรเขียนฟ้องให้ผู้อื่น
โดย admin advanced law - พฤหัสบดี, 13 ธันวาคม 2018, 04:03PM
 
ไม่ได้เป็นทนายความ ไม่ควรเขียนฟ้องให้ผู้อื่น

ฎีกาที่ 306/2555

อ. มิได้เป็นผู้ซึ่งได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นทนายความและไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในข้อยกเว้นตาม
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 33 การที่ อ. เรียงหรือแต่งฟ้องฎีกาให้จำเลย จึงเป็นการฝ่าฝืน
ต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (7) ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า “เห็นว่า คำฟ้องฎีกาของจำเลยมีจำเลยลงลายมือชื่อเป็นผู้ฎีกา และมีนายอริย์ธัช อนาทินีวงศ์ ลงลายมือชื่อ
เป็นผู้เรียง ซึ่งตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 33 บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาต
หรือผู้ซึ่งขาดจากการเป็นทนายความหรือต้องห้ามทำการเป็นทนายความว่าความในศาล หรือแต่งฟ้อง คำให้การ ฟ้องอุทธรณ์
แก้อุทธรณ์ ฟ้องฎีกา แก้ฎีกา คำร้อง หรือคำแถลงอันเกี่ยวแก่การพิจารณาคดีในศาลให้แก่บุคคลอื่น ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้กระทำใน
ฐานะเป็นข้าราชการผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้ปฏิบัติการ
ตามหน้าที่ หรือมีอำนาจหน้าที่กระทำได้โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความหรือกฎหมายอื่น” ซึ่งการฝ่าฝืน
มาตรา 33 มีโทษทางอาญาตาม มาตรา 182 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อนายอริย์ธัช มิได้เป็นผู้ซึ่งได้จดทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเป็นทนายความและไม่ปรากฏว่าเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในข้อยกเว้น ตามมาตรา 33 การที่นายอริย์ธัช เรียงหรือแต่งฟ้องฎีกา
ให้จำเลยจึงเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย คำฟ้องฎีกาของจำเลย จึงไม่ครบองค์ประกอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 158 (7) ประกอบด้วยมาตรา 215 และ 225 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้”
-
ความรู้กฎหมาย โดย อ.เกด ศิวาพร คารวนันท์